Etusivu » Väkivallan tietolähteet » Uhritutkimukset

Uhritutkimukset

Rikosuhritutkimusten avulla kerätään tietoa väestöä (tai sen jotakin osaa) edustavien vastaajien kokemasta rikollisuudesta. Näin saadaan tietoa myös sellaisista rikoksista, joista ei tehdä ilmoitusta poliisille.

Rikosuhrikyselyillä saatava tieto täydentää poliisitilastoista saatavaa tietoa. Tämä tieto on tärkeää kohdennettaessa torjuntatoimia ja arvioitaessa toiminnan vaikuttavuutta. Se osa rikollisuudesta, joka tulee poliisin tietoon, vaihtelee, ja monet rikollisuutta ehkäisemään pyrkivät toimet lisäävät sen todennäköisyyttä, että rikos tulee poliisin tietoon. Tämä voi johtua siitä, että rikosten uhrit tai muut ihmiset ovat aikaisempaa alttiimpia ilmoittamaan rikoksista poliisille. Se voi johtua myös viranomaisvalvonnan ja muun valvonnan tehostumisesta.

Suomessa on tehty vuodesta 1980 alkaen kansallisia uhritutkimuksia. Nuorisorikollisuuskyselyitä on tehty vuodesta 1995. Lisäksi on tehty kaksi naisuhritutkimusta (1997 ja 2005) ja lapsiuhritutkimus vuosina 1988 ja 2008. Väkivaltaa tai väkivallan pelkoa kartoittavia kysymyksiä on sisällytetty myös joihinkin terveystutkimuksiin sekä läänin poliisihallinnon kyselyihin. Nuorten kokemasta väkivallasta saadaan lisäksi kuntakohtaista tietoa kouluterveyskyselyistä.

Suomi on osallistunut kansainväliseen rikosuhritutkimukseen, joka on toteutettu 1980-luvun lopulta alkaen muutaman vuoden välein. Nämä tutkimukset toteutetaan osallistujamaissa samoin kysymyksin ja menetelmin. Ilman tällaista vakioimista eri maiden tulokset eivät olisi keskenään vertailukelpoisia. Tämän kyselysarjan viimeksi raportoitu kierros tehtiin 2005.

Kotimaisia uhritutkimuksia


 • Sirén, Reino - Aaltonen, Mikko - Kääriäinen, Juha (2010). Suomalaisten väkivaltakokemukset 1980-2009 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 103. Helsinki.
 • Kouluterveyskyselyt . Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Ellonen, Noora - Kääriäinen, Juha - Salmi, Venla - Sariola, Heikki (2008). Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Poliisiammattikorkean raportteja 71/2008. Helsinki.
 • Piispa, Minna - Heiskanen, Markku - Kääriäinen, Juha - Sirén, Reino (2006).Naisiin kohdistuva väkivalta 2005 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225 ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI. Publication series No. 51. Helsinki.
 • Kansallinen uhritutkimus 2009 .
 • Sirén, Reino - Kivivuori, Janne - Kääriäinen, Juha - Aaltonen, Mikko (2007).Suomalaisten kokema väkivalta 1980- 2006 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 74. Helsinki.
 • Sirén, Reino - Honkatukia, Päivi (toim., 2005). Suomalaiset väkivallan uhreina. Tuloksia 1980-2003 kansallisista uhrihaastattelututkimuksista . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 216. Helsinki.
 • Heiskanen, Markku - Sirén, Reino - Aromaa, Kauko (2004). Suomalaisten turvallisuus 2003 . Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 58 ja Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 29. Helsinki 2004.
 • Heiskanen Markku: Väkivalta, pelko, turvattomuus. Survey-tutkimusten näkökulmia suomalaisten turvallisuuteen. Tilastokeskuksen tutkimusraportti 236/2002.
 • Heiskanen-Aromaa-Niemi-Siren: Tapaturmat, väkivalta, rikollisuuden pelko. Väestöhaastattelujen tuloksia vuosilta 1980—1997. Tilastokeskus, SVT, Oikeus 2000:1. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 171. Helsinki 2000.
 • Suomalaisten turvallisuus 1993. Haastattelututkimus rikosten ja tapaturmien kohteeksi joutumisesta sekä rikoksen pelosta. Tilastokeskus, SVT, Oikeus 1996:17. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 139.
 • Heiskanen, Markku ja Ruuskanen, Elina (2010). Tuhansien iskujen maa. Miesten kokema väkivalta Suomessa . HEUNIn tutkimusraportteja 66, Helsinki.


Kansainvälinen uhritutkimus 
Julkaistu 4.8.2014